Organisatiestructuur

Nescio organiseert vele activiteiten voor haar leden. Dit kan niet zonder een bepaalde structuur in haar organisatie.

Algemene Ledenvergadering
Nescio houdt vier maal per jaar een Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Het benoemd en ontslaat bestuursleden, past het huishoudelijk regelement aan en geeft haar goedkeuring aan de begroting en het jaarverslag. Elk lid van Nescio heeft stemrecht op deze vergadering (uitzonderingen daargelaten)

Bestuur
Het bestuur is het hoogste uitvoerend orgaan. Sommige bestuurders hebben bepaalde commissies onder zich die taken activiteiten binnen de vereniging regelen. De betreffende bestuurder dient hier als supervisor en geeft richting aan de commissie en houdt hierbij zicht op een middellange termijn visie.

Statutaire Kascommissie
De kascommissie is de enige statutaire commissie binnen Nescio en controleert de penningmeester. De commissie geeft aan het einde van het Nescio boekjaar een advies aan de leden over het jaarverslag, dit kan goedkeurend, afwijzend of met beperkingen zijn.

Commissies
Zoals vermeld hebben diverse bestuurders commissies onder zich. Hieronder kunt u een lijst vinden van de commissies en verantwoordelijke bestuurder.

Onder de voorzitter
Kascommissie

Onder de commissaris interne zaken
Activiteiten Commissie
Bar Commissie
Almanak Commissie
Kamp Commissie

Onder de commissaris externe zaken
Commissie Externe Zaken
Merchandise Commissie
Batevieren race Taakgroep

Functies die niet vallen onder specifieke bestuursleden
Vertrouwenspersoon
Website- en IT beheer
Adviseurs van Commissies en bestuurders

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling (hierna CvA) geld als het hoogste advies- en controleorgaan. Het CvA adviseert het bestuur in moeilijke zaken en heeft als kerntaak de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Leden van het CvA hebben altijd het recht om te spreken op de Algemene Ledenvergadering en kunnen agendapunten aandragen die moeten worden besproken. Het CvA controleert ook of het bestuur haar taken correct uitvoert maar heeft zelf geen uitvoerende taken.

Leden die klachten hebben over het bestuur kunnen ten aller tijden deze klachten anoniem uiten bij de leden van het CvA.

Binnen het CvA zetelen de oprichters, enkele oud-bestuurders en deskundige. Hiermee is het orgaan divers met kennis van de gehele vereniging en deskundige kennis op enkele gebieden.

De contactgegevens voor het CvA worden niet extern gedeeld omdat het CvA een terughoudende positie heeft op extern gebied. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kan contact worden gezocht met het bestuur.